Inzerovat zde
Inzerovat zde

Sjednotí rybáře centrální systém?

01. 03. 2020
Předseda ČRS Dr. Mach odpovídá redakci MF DNES na otázky spojené s plánovaným centrálním informačním systémem.

Jednotný informační systém je v posledních měsících mezi rybáři velmi často skloňovaným pojmem. Co všechno by měl sjednocovat?

(odpovídá předseda ČRS dr. Karel Mach)

Cílem ČRS je vybudovat komplexní informační systém, který zefektivní, zjednoduší a  zprůhlední svazovou agendu, a  to na úrovni všech jeho organizačních složek. Je potřeba si uvědomit, že Svaz znamená více než čtvrt milionu členů, kteří jsou sdruženi prostřednictvím pěti set samostatných místních organizací, potažmo sedmi územních svazů. V tuto chvíli bohužel žádný plošně využívaný systém neexistuje – což vede k  řadě problémů, které bychom rádi vyřešili.

Evidence členské základny je tedy hlavním cílem?

Nejen to, ačkoli se jedná o  klíčovou součást systému. Agenda ČRS je velmi komplikovaná a systém ji musí obsáhnout v maximální míře. To znamená také evidenci prodeje povolenek k lovu ryb, databázi rybářských revírů a  rybochovných zařízení, včetně plnění stanovené zarybňovací povinnosti a dosažených úlovků – a také zefektivnění výstupů pro státní správu. To je jen několik hlavních oblastí, které musí systém obsáhnout, ale bude jich samozřejmě mnohem víc.

Takže tento systém bude mít přesah i  mimo Český rybářský svaz?

Směřujeme k tomu. Jsem osobně velmi rád, že zájem o zapojení do tohoto systému deklaroval také Moravský rybářský svaz – ačkoli běžná agenda bude oddělená, umožní nám to mnohem lépe a  efektivněji sdílet například informace o  přestupcích. Díky existenci celorepublikových povolenek (platných na revírech Českého i Moravského rybářského svazu) se nám část agendy prolíná i v tomto ohledu.

V současné době není tedy žádný systém v provozu?

V  tuto chvíli je využívána řada dílčích systémů, které nejsou vzájemně propojené. Pokud bych to měl zjednodušit, je tu přibližně deset vzájemně nekomunikujících řešení, každá organizace a územní svaz používá některý z  nich, ale v  různém rozsahu. Nejvíce používaný systém je takzvaný Lipan, který využívají tři územní svazy ze sedmi; bohužel i ten je na hranici svého životního cyklu a  není ho možné bez zásadních změn aplikovat všude, ačkoliv přibližně 70 % plánovaných funkcionalit nového systémuv podstatě zahrnuje.

V  čem vidíte největší problém současné absence jednotného řešení?

Nedostatků je celá řada. V  první řadě je to fakt, že díky neexistujícímu propojení velmi dlouho trvá přenos informací. Například vývoj členské základny a prodeje povolenek se vyhodnocují až na konci roku, přitom by bylo velmi jednoduché mít o  aktuálních stavech přehled v  reálném čase. Stejně tak je velmi obtížné udržovat na všech místech aktuální informace, aktualizace musí většinou probíhat ručně. Samostatnou kapitolou jsou potom přestupky na úseku rybářství,kterév současnosti nejsou zcela dořešené.

V jakém smyslu?

Představte si situaci, kdy vám na základě porušení pravidel lovu místní organizace odebere povolenku. Pokud si v  současnosti zajdete na jinou organizaci, která není systémem propojena s ostatními a přihlásíte se jako nový člen, nemá v  tu chvíli tato organizace šanci zjistit, že máte u  své organizace zákaz vydání povolenky. Sice existuje centrální databáze vyloučených členů za nejhorší prohřešky, ale to je málo. Kosa na kámen tak padne až v  okamžiku, kdy „novou“ povolenku na konci roku povinně odevzdáte, nebo vás zkontroluje člen rybářské stráže, který vám první povolenku zadržel. Systém musí být nastaven tak, aby pokud máte uložené kárné opatření, vám prodejce ani nemohl povolenku vydat, a  to kdekoli v  republice. Tato praxe je velmi osvědčená ze systému Lipan.

Zmínil jste rybářskou stráž, bude do systému nějak zapojena? Například pokud rybář zapomene povolenku doma, bude to moci porybný ověřit a odlišit ho tak od pytláka?

Rybářská stráž je komplikované téma, protože se jedná o  úřední osobu, která se zodpovídá výhradně obecnímu úřadu, který ji ustanovil. Počítáme ale s  rozhraním, které umožní napojení mobilní aplikace, umožňující stráži přístup do databáze členů tak, aby mohl lovícího prověřit – ačkoli lov bez povolenky je stále přestupkem, i když ji lovící „jen“ zapomněl doma. Hlavním důvodem je ale možnost zanesení informace o  případném zadržení povolenky do systému okamžitě po tom co tato situace nastane – opět z toho důvodu, aby nemohla být hříšníkovi prodána další povolenka třeba i ten samý den.

Bude nějaká aplikace také pro rybáře?

V plánu ji rozhodně máme, stejně jako další funkce systému tak, abychom členské základně poskytli maximální množství informací jak praktických, co se týče samotného lovu ryb, tak i  o  činnosti Svazu – stále totiž narážíme na fakt, že řada rybářů některé principy fungování Svazu nechápe v širších souvislostech. Rozhodně systém povede k  lepší informovanosti členské základny, na jeho vrcholu musí být veřejně přístupné webové stránky, kde se budou všechny informace scházet. Umím si také představit, že by mobilní aplikace postavená na maximu možných informací o  revíru, na kterém se rybář nachází, byla veřejností velmi vítaná.

Neplánujete také přechod od „papírových“ povolenek k  jejich elektronickým verzím?

Doba je taková, že není otázkou jestli, ale spíše kdy. V současnosti nám to platná legislativa neumožňuje, musíme ale být připraveni, pokud by změna legislativytuto variantu umožnila. A centrální systém je toho nutnou podmínkou. I  v  takovém případě se ale určitě nebude jednat o  přechod, spíše o  možnost; řada rybářů jednoznačně preferuje papírové povolenky a nechtějí řešit kapacitu baterie mobilního telefonu, když si chtějí u revíru od civilizace naopak odpočinout.

Jak daleko jste s přípravou systému v tuto chvíli?

V  současnosti máme nadefinované požadované funkcionality systému a podnikli jsme první kroky k  výběru společnosti, která by měla zpracovat zadávací dokumentaci tak, aby bylo možné podle ní systém naprogramovat. To je totiž naprosto klíčová fáze, systém musí být na jednu stranu velmi komplexní, na druhou natolik přehledný a  intuitivní, aby s  ním byl schopen pracovat kdokoli. Přesná definice funkcionalit je natolik důležitá a specifická, že by se nevyplatilo ji uspěchat. Zároveň řešíme možnosti financování celého systému z prostředků EU.

Máte nějaký plán, kdy by mohl být systém spuštěn?

Přesné termíny budou řešeny v  rámci smluv se zhotovitelem, ale veškerou energii směřujeme ke spuštění na sezónu roku 2023. Tomu samozřejmě musí předcházet pečlivé testování tak, aby se odladily veškeré chyby, které takto rozsáhlý systém může obsahovat. Je to běh na dlouhou trať, který ale v  konečném důsledku bude velice přínosný jak pro samotné rybáře, tak i  pro všechny organizační složky ČRS.

Zdroj: Rybsvaz.cz

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře Sjednotí rybáře centrální systém?

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář