Inzerovat zde
Inzerovat zde

Rybářský řád Itálie řeka Pád

Přečtěte si pravidla rybolovu v Itálii.

Inzerovat zde

Tento rybářský řád je informativního charakteru. V některých lokalitách se může zásadně lišit.

Lov sumce je povolen bez omezení celoročně.

Od 1.5 do 15.6 je zakázán lov kapra.

Bivakování, stanování, kempování je přísně zakázáno.

PROVINCIE  ROVIGO

Rybářský svaz

Přehled nejdůležitějších ustanovení výkonu rybářského práva platného ve sladkovodních a přímořských tocích v provincii Rovigo podle vyhlášky č. 4 Krajského zákona z 28. dubna 1998, č. 19 : Rybářské předpisy ochrany vodních zdrojů a rybího průmyslu platné ve sladkovodních a přímořských tocích v oblasti Veneto".

Předpisy byly projednány a schváleny  Oblastní radou  v Rovigu nařízením vyhlášky n. 93/33474 z 27.listopadu 1998 dále  poupravené v následující vyhlášce n. 2/4149 del 10. února 1999.

Záhlaví I

HLAVNÍ PŘEDPISY

Čl. 1

Lov ryb

1. Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn udící nebo jiným způsobem lovu.
2. Povolené období, způsoby lovu a jejich technické prostředky k lovu a způsob jejich použití jsou uvedeny v tomto řádu.

Čl. 2

Rozdělení vnitrozemských vod

1. Provincie Rovigo, podle čl. 5, 2odst., Krajského  zákona z  28 .dubna 1998, č. 19,  byla rozdělena na části :

Zóna cejnová (zóna B): zahrnuje všechny toky od hranic s provinciemi Verony a Mantovy po proudu až ke státní silnici Romea;
Zóna slaná (zóna C): zahrnuje všechny vody tekoucí po proudu pod státní silnicí Romea.

Čl. 3

Klasifikace vodních toků

1. Podle rybářského řádu vodní toky provincie Rovigo zahrnující zónu cejnů (zóna B) e zónu solnou (Zóna C), podle oblastního zákona čl. 5 z 28. dubna 1998, č. 19, jsou takto klasifikované:

a) hlavní vodní toky
b) sekundární vodní toky
c) mořské vnitrozemní toky 

2. Hlavní vodní toky jsou ty, které svým průtokem, šířkou a biologickými podmínkami mohou být ekonomicky využívané v rámci rybaření, také používáním sítí a dalších prostředků k velkému lovu.
3. Sekundární vodní toky jsou všechny vodní toky kromě toků vnitrozemských mořských.
4. Mořskými vnitrozemními toky jsou jezírka a povodí  řek slaných a hořkoslaných vod až do míst, kde se vlévají do moře, náležející námořnímu majetku  podle zákona čl. 100, odst.4,  Dekretu  Prezidenta republiky  z  24. července 1977, č. 616. 

Čl. 4

Hlavní vodní toky, sekundární a mořské vnitřní toky

1. Vnitřní vodní toky provincie Rovigo jsou určené takto:

A Hlavní vodní toky:

a) řeka Pád a všechny jeho přítoky;
b) řeka Adige;
c) řeka Tartaro;
d) řeka Canalbianco;
e)ústí  řeky Pád;
f) průplav Pád  Brondolo;
g) průplav Loreo;
h) kanál přívodu solné vody do centrální tepelné elektrárny Enel v Polesine Camerini z mostu po přístupové cestě středem až 100 m po proudu.
i) kanál odvodu solné vody z centrální tepelné elektrárny Enel  v Polesine Camerini  z mostu po proudu z 50 metrů s regulovatelným uzávěrem pokračující štěrkem až k vodnímu břehu. 

B- sekundární vodní toky:

Sekundární  jsou ty vnitřní vodní toky provincie, které nejsou uvedeny  pod písmenem A.

C-vnitrozemní mořské toky:

a) laguna  Caleri;
b) laguna Levante (Marinetta) e Vallona;
c) zátoka  Barbamarco;
d) zátoka  Basson;
e) zátoka Canarin;
f) zátoka ex ostrova  Bonelli-Levante přejmenovaná na"Záplava";
g) zátoka  Scardovari, Bottonera;
h)zahrnuje vodní toky mezi Pádem a řekami Pila a Busa di Tramontana;
i) zahrnuje vodní toky mezi ústím řeky Pád  Goro a vyústění  řeky Pádu  Donzella spojené s mořem v lokalitě Bacucco. 

Hranice mezi státními  vnitrozemními přímořskými toky a mořem, podle pravidel rybářského řádu je vytvořena linií, jejíž kontinuita se rozkládá po  vnější straně mořského břehu a spojuje v přímořské body od  pravé strany řeky Adige až nakonec levého břehu řeky Po di Goro. Podrobněji, vymezení  laguny  Sacca degli Scardovari a zátoky  Bottonera  představuje  spojnici  s  horní částí  Barricata, na pravém břehu řeky  Pád  Tolle, a maják Goro, jak uvádí  kapitánské nařízení  přístavu Chioggia podle  článku. 14 z 12.srpna 1970.

(PŘEHLED)

Záhlaví  II

PRAVIDLA LOVENÍ RYB

Čl. 5

Měření smyček sítí

1.Měření  smyček sítí se provádí  výpočtem  vnitřní vzdálenosti mezi dvěma protilehlými uzly . Početní úkon se provádí napnutím  sítě po celé délce používaného a namočeného nástroje.

Čl. 6

Zóny zákazu lovení ryb

1.Lovení  ryb je zakázáno v blízkosti nad mosty a pod nimi. Dále je také zakázáno lovit ryby  na vzdálenost nižší než je 20 metrů –  proti toku řeky, po řece dolů, ze přední a zadní strany – ze schodů páření ryb, z pletiv a rohoží, z vodních zařízení , ze splavů,  přečerpávacích stanic, z přehrad určených pro pitnou vodu, z ústí vodních toků, z mostů – i ze zrušených – a z jejich arkád. Vzdálenost  nezávisí jen na pozici rybáře, ale také na tom co používá za nástroj k lovení. 

2. Zákaz lovení ryb  podle  prvního odstavce, hodnocené podle uvedeného  způsobu, je rozlehlé 40 metrů od ochranných zdí  až do údolí řeky  Canalbianco v lokalitách  Arquà Polesine, Baricetta e Canda.

3. Předseda oblastní komise má pravomoc stanovit , z důvodu zájmu veřejnosti nebo shledání možného nebezpečí, zóny zákazu lovení ryb, které nejsou uvedeny v prvním a druhém odstavci, ale i schválit pravidla omezující lovení ryb v závislosti na vzdálenosti..

4. Předpisy prvního odstavce se nevztahují na osoby tělesně postižené, za předpokladu že jim při lovení ryb nehrozí nebezpečí  z pozemních komunikací.

Čl. 7

Použití návnad (i nástrah) a třpytek (umělých nástrah)

1.Je dovoleno používat pro lov ryb návnady přírodní i umělé, vyjma jiker a jejich imitací, krve a krevních derivátů, jakož i vnitřností.

2.V období  od 15.května do 30.června je na místě lovu ryb zakázáno používání  kukuřice a dalších obilovin a jejich derivátů(boilíí apod).

3.Každý  rybář může vlastnit a používat na jeden den ne více jak jeden kilogram larev masařky v hlavních tocích, a ne více jak 500 gramů v sekundárních tocích. V případě používání návnad na přírodní nebo živočišné bázi ne více jak dva kilogramy v hlavních, a jeden kilogram v sekundárních tocích.

Používání larev masařky je zakázáno ve vnitrozemských mořských tocích.

Používání živých nebo mrtvých ryb je dovoleno pouze s použitím následujících druhů ryb: karas, bělice, cejn, tloušť a mřenka. V období soutěží a manifestací sportovního rybářství je povoleno v závislosti na autorizaci navýšit limit počtu návnad a třpytek.

4. Je zakázána každá forma návnad s krví, se směsí obsahující krev, s vnitřnosmi zvířat nebo s jakoukoliv látkou která je schopna ryby omráčit.

5. Pouze při lovu sumce je na základě povolení odpovědné osoby dovoleno používat ostatní druhy návnad, které nebyly uvedeny výše.

Čl. 8

Povolené množství ulovených ryb pro amatérské – sportovní rybáře

1.Amatérskému nebo sportovnímu  rybáři je povolen denně výlov ne více než 5 kilogramů ryb, různých druhů, kromě případů,  k nimž dojde na základě překročení limitu posledním kusem ryby.V řece Adige  je povolen denně výlov nanejvýš pěti kusů lososovitých ryb a dvou kusů lipanů.

2. Jsou povoleny výlovy ryb bez omezení počtu a váhy ryb-karas,candát,sumec evropský.Je přísně zakázáno znovu vypouštět  do vodních  toků  ulovené sumce,candáty a karasy.

3.Je  přísně  zakázáno ponechávat  ryby na březích nebo v blízkosti vodních toků, kde byly vyloveny.Dále je zakázáno ponechávat nebo házet do vody  larvy masařek, nepoužité návnady, ponechávat na zemi nebo v blízkosti odpadky  jakéhokoliv typu , natož  je házet do vody.Je  přísně  zakázáno jakýmkoliv způsobem ohrožovat a ničit hráze, břehy řek a travnaté plochy podél řek a vodních  ploch.

Čl. 9

Místo k rybaření

1. Každý amatérský  rybář nesmí obsazovat místo větší  jak 20 metrů.

2. Místo k rybaření přísluší prvnímu rybáři.Další  možní zájemci jsou po dohodě  s  prvním rybářem povinni umístit jejich nástroje k lovení ve vzdálenosti 15 m od sebe, beroucí v úvahu chování jejich nástrojů k lovení po proudu a proti proudu řeky.

3.Předpisy  druhého odstavce platí také pro lov z loďky nebo jiného plavidla a pro nahazování z pohybující se lodě(spinning).

4.Minimální vzdálenost mezi dvěma  loděmi nebo jinými plavidly je stanovená na 50 metrů.

Čl. 10

Povolené  technické prostředky a jejich používání

1. Nástroje k lovení ryb  musí  být používané  podle  ustanovení  těchto  předpisů. Pokud  tak  nebude  učiněno,  mohou  být  nástroje   k lovení  zabaveny  a  následně  zkonfiskovány  podle  patřičného  nařízení odpovědné osoby(Dirigente del servizio), podle  zákona z 24. Listopadu  1981, č. 689,  kromě  povinnosti  stanovené  podle odstavce  čl.. 33 podle zákona z  28 .dubna  1998, č. 19 vzhledem k  uplatnění  sankcí  za zákaz  lovu  ryb bez patřičného  povolení.

2. Rybaření  je chápáno jako pozastavení  se u vodních  toků  s rybářskými  pomůckami  připravenými  k  lovu  ryb .Ty předměty  k lovení ryb ,které nejsou  povoleny k užívání,  mohou  být  zabaveny a  následně  zkonfiskovány  dle  pravidel   rybářského  řádu , licence rybáře  a  místě  jejich  používání.

3. Všechny prostředky k lovení  ryb  umístěné  ve  vodě  musí  být  opatřeny  číslem , i když  nejsou  zrovna používány v  momentu  kontrol  příslušných  dohlížejících  pracovníků, díky  němuž  bude ověřeno  zda je  rybář  držitelem  rybářského  průkazu licence typu  A. Kromě čísla musí být  prostředky  k lovení  ryb označeny  na  jejich povrchu bílou barvou.   (VRŠE,TENATA,..)

4. Prostředky k  rybolovu  by  neměly omezovat  bezpečí a  splavnost vodních  toků,  neměly by zabírat  víc jak  polovinu vodních  toků,  kde jsou  umístěny a užívány.

5. Pouze v případě  lovu sumců, odpovědný pracovník (Dirigente del servizio)může autorizovat  profesionální  rybáře  k  používání  jiných  sítí  a  nástrojů  k  rybolovu, které nejsou  uvedeny v rybářském  řádu.

6.Je  přísně  zakázáno  používání  udic s  uhlíkovými  vlákny  nebo z jiných  materiálů, které jsou  vodivé,  v blízkosti  elektrických  vedeni  na vzdálenost  nižší  než je dvojitá  délka  udice. Udice v  momentu  přenášení  z  jednoho  místa na druhé  musí  být  rozložená.

7. Předseda oblastní  komise, v rámci  ochrany  ryb,  může zakázat  nebo omezit  používání  prostředků  k  lovení ryb jak pro rybáře amatérské –sportovní  tak  i  pro ty  profesionální. .

* POZNÁMKA: Podle  informací  elektrárny  ENEL – Oddělení  distribuce v  Mestre – s poznámkou  UT/3219 z  25.května  1999,  zákaz používání udic s uhlíkovými vlákny nebo z jiných materiálů, které jsou vodivé, nesmí se používat ve vzdálenosti do 30 metrů od elektrických vedení.

Čl. 11

Použivání rybářské sítě (podběráků)

1. Používání  rybářské sítě, s největším  průměrem 80 cm, je povoleno pouze  jako pomůcka při výlovu  ulovených  ryb.

2. Při výlovu sumců je  povoleno používat  hák.

Čl. 12

Zákazané  druhy  rybolovu

1.Je  přísně zakázáno při  rybolovu  jakýmkoliv způsobem  zasahovat do vodních toků a jejich okolí,dále rybaření s poškozenou udicí nebo nebezpečně  manipulovat s volným vlascem.Také je zakázáno lovit ryby rukama  kromě vyjímek  podle sedmého odstavce zákona podle čl. 25.

2. Je přísně zakázáno používat dynamit nebo jiné výbušné nebo toxické  látky jako způsob k zabíjení  nebo omračování ryb.Dále také používání elektrického proudu,s výjimkou autorizovaných čištění vodních toků  nebo  v případě  autorizovaných vědeckých výzkumů.

3. Je přísně zakázáno házet nebo dodávat do vodních toků  látky, které  mohou otupit, omráčit a nebo zabít  rybí faunu.

4. Je přísně zakázáno lovit ve vodách zamrzlých a/nebo během vypouštění vod.

5. Je přísně zakázáno používání rybářské vlečné sítě, rybaření s jinými nástroji k lovení, které nejsou uvedeny v tomto řádu nebo neodpovídají  jeho měřítkům.

Čl. 13

Doba rybolovu

1. Amatérsko-sportovní nebo profesionální rybářství je povoleno bez časových omezení.

2. Odpovědný  pracovník  Okresní  komise je oprávněn  limitovat  časový  rozvrh  rybaření v daném okresu  na základě potřeb  nebo z jiných důvodů .

(PŘEHLED)

ZÁHLAVÍ III

AMATÉRSKO-SPORTOVNÍ A PROFESIONÁLNÍ RYBÁŘSTVÍ

NA ŘECE PÁD A JEJÍCH PŘÍTOCÍCH

ČL. 15

Lov ryb na řece Pád

1. Amatérsko-sportovní a profesionální lov ryb na řece Pád a jejich přítocích  (Po di Goro, Po della Donzella o di Gnocca, Po delle Tolle e Busa del Bastimento, Po di Maistra, Po di Tramontana e Po di Scirocco), po dohodě mezi jednotlivými  regiony,které se vzájemně  přizpůsobily pravidlům rybářství  podle čl. 3, třetího odstavce, Krajského zákona  z 28.dubna  1998, č. 19,je povolen lov ryb podle  způsobů  uvedených v následujících článcích .

Čl. 16

Amatérsko-sportovní  rybolov

1. Amatérsko-sportovní rybář, vlastnící rybářskou  licenci typu "B" "C" "D"podle čl. 10 Krajského zákona z 28 .dubna 1998, č. 19, s omezeními  podle příslušných  licencí nebo autorizací, může rybařit na řece Pádu a jejich přítocích v pásmech  cejnů a pásmech  slaných vod  podle následujících  podmínek a technických  pomůcek určených  k  lovu ryb.

a)Udice s nebo bez navijáku.

Je povoleno používání  maximálně tří udic v cejnové části i (zóna B)  a pěti udic ve slané části  (zóna C).

Na každou udici  mohou  být  použity maximálně tři  návnady. Nesmí být používány udice  "ancoretta"-kotvička (víceháček) s výjimkou  rybaření  způsobem  "spinning" (vláčením);

b) Čeřen.

Délka nesmí přesáhnout 1,50 metru a smyčka  sítě nesmí být  menší než je 40 mm  v části cejnové (zóna B) a 20 mm  v slané  části   (zóna C). Smyčka sítě v slané  části  (zóna C), po obvodu  ne vyšší než třetina celkové délky , v centrální části  může být zmenšena na 12 mm.. Použití  je povoleno jen u čeřenů s držákem.Vzdálenost mezi dvěmi sítěmi  nesmí být  nižší než je 20 m.

Použití je zakázáno v suchých částech řečiště;

c)  Udice  s jedním  nebo více  háčky (togna, bolentino) je povolena používat z  plavidel.Na každé plavidlo se můžou používat maximálně dvě udice.  Pro tento typ rybaření je povoleno použití  nezakotvených  plavide , s vyplým motorem,  pokud nehrozí jakékoliv nebezpečí;

d) Vidlice.

 Pro noční  lov úhořů.

2. Podle  pravidel plavby, rybolov ze zakotvených lodí  nebo lodí s vypnutým  motorem, je povolena podél řeky Pád a jejich přítoků,  z přítoku  Po di Goro.Je povolena na řekách Adige, Po di Brondolo a  Po di Levante. Na každé lodi je povoleno použití jen jedné sítě (čeřenu).

3. Je zakázáno rybaření a kotvení lodi na vzdálenost nižší než je 20 metrů  od rybářských  zařízení  řádně vyznačených  a dalších pevných autorizovaných  značení týkajících se rybaření..

Čl. 18

Další opatření

1. Rybaření na řece Pád a jejich přítocích je podřízené pravidlům a normám podle odstavce  II  tohoto rybářského řádu.

2. Rybářství  pod vodou (potápěním) je  na řece Pád a jeho přítocích zakázáno..

(SOUHRN)

ZÁHLAVÍ  IV

AMATÉRSKO-SPORTOVNÍ A PROFESIONÁLNÍ RYBÁŘSTVÍ

 V CEJNOVÉ ČÁSTI(zóna B)

(vyjma  řeky Pád a jejich přítoků)

Čl. 19

Amatérsko-sportovní rybářství

1. Amatérsko-sportovní rybář, držitel licencí typu  "B" "C" "D" o nebo jiných autorizací k rybaření podle  čl. 10 Krajského zákona z 28.dubna  1998, č. 19, s omezeními podle různých  typů  licencí nebo jiných autorizací, může vykonávat rybaření v cejnové části podle následujících pravidel:

a)Udice s nebo bez navijáku.

Je povoleno použití maximálně tří udic, na každou udici mohou být použity max.tři návnady.Nesmí být používána udice(ancoretta)-kotvička s výjimkou  rybaření "spinning"(vláčením);

b) Čeřen.

Délka nesmí přesáhnout 1,50 metru  a smyčka sítě nesmí být menší než 40mm. Použití je povoleno jen u podběráků s držákem.Vzdálenost mezi sítěmi  nesmí být menší jak 20 metrů. Používání je povoleno v řekách Adige, Po di Levante, Po di Brondolo, Tartaro, od hranic s provincií Verona až po kanál  v lokalitě  Vallalta v obci Canda. Používání sítí je zakázáno ve všech sekundárních vodách ;

c) vidlice, pro noční lov úhořů,  je limitovaná v řece Adige.

2. Podle pravidel plavby, rybolov ze zakotvených lodí nebo lodí s vypnutým motorem, je povolen  podél  řeky  Adige, Po di Brondolo a  Po di Levante. Na každé lodi je povoleno používání jen jedné sítě.

3.Je zakázáno rybaření a kotvení lodi na vzdálenost nižší než je 20 metrů od rybářských zařízení  řádně vyznačených a dalších pevných autorizovaných značení týkající se rybaření.

1. Držitel licence "A" může rybařit v cejnových částech vod s následujícími prostředky dodržující tyto pravidla :

Čl. 21

Rybolov pod vodou(potápěním)

1. Lovení ryb pod vodou  je v celé cejnové části  (zóna B) přísně zakázáno.

(SOUHRN)

AMATÉRSKO-SPORTOVNÍ A PROFESIONÁLNÍ  RYBÁŘSTVÍ

V SLANÉ ČÁSTI (Zóna C)

(vyjma řeku  Pád a její přítoky)

Čl. 22

Amatérsko-sportovní rybářství

1. Amatérsko-sportovní rybář, vlastnící  licence typu "B" "C" "D" nebo jiných autorizací k rybaření podle čl. 10 Krajského zákona z 28. dubna  1998, č. 19, s omezeními podle různých typů licencí nebo jiných autorizací,může vykonávat  rybaření v solné části podle  následujících pravidel:

a) Udice s nebo bez navijáku.Je povoleno používání max.pěti udic ,na každou udici mohou být použity max.tři návnady.Nesmí být použita udice "ancoretta" -kotvička s výjimkou  rybaření způsobem  "spinning";

b) Čeřen. Délka nesmí přesáhnout 1,50 metru a smyčka sítě nesmí být menší než je 20mm. . Použití je povoleno pouze u podběráků s držákem.Vzdálenost mezi dvěmi sítěmi nesmí být menší jak  20metrů.použití je povoleno v řekách Adige, Po di Levante a ve vnitrozemských mořských vodách.jeho použivání je zakázáno ve vodách sekundárních;

c)udice s jedním nebo více háčky (togna, bolentino). Použití je povoleno z lodí ve vodách hlavních, vyjma  kanál Loreo, a ve vnitrozemských mořských vodách. Na každé lodi je povoleno používat max.dvě udice. Pro tento typ rybaření  je povoleno použití nezakotvených  lodí  nebo jiných plavidel s vyplým motorem, v případě že díky ní nehrozí žádné nebezpečí;

d) vidlice, pro noční lovení úhořů, je limitovaná na řece Adige.

2. Podle pravidel plavby rybolov z lodí s vypnutým motorem je povolen podél řeky Adige, Po di Levante a vnitrozemských mořských  vodách.

Lodě  musí být zastavené a zakotvené, kromě vyjímek  pod  písmene c) prvního odstavce.

3. Na každé lodi je povoleno použití pouze jedné sítě.

4. Je zakázáno rybaření a kotvení lodí  na vzdálenost nižší než je 20 metrů od rybářských  zařízení  řádně vyznačených a dalších pevných autorizovaných značení týkajících se rybaření.

Čl. 25

Sběr měkkýšů (škeblí)

7. Podle prvního odstavce tohoto článku, ve vodách vnitrozemských mořských, amatérsko-sportovnímu rybáři bydlícímu v provincii Rovigo vlastnícímu  licenci typu  "B" "C" nebo jiných autorizací  k rybaření podle čl. 10 Krajského zákona z 28.dubna  1998, č. 19, je povolen každodenní  ruční  sběr  v oblasti lagun, jednoho kilogramu  měkkýšů  s využitím výhradně k lovu  ryb.

Čl. 27

Sběr žížal  a krevet

1.Sběr  žížal a krevet  je povolen ve vnitrozemských  mořských vodách těm rybářům,  kteří jsou vlastníky rybářské  licence typu  "A". Pro sběr je povoleno používání vidlic a rýčů cm. 20, dále  také síta, jehož průměr nepřesahuje 60 cm.

Pro sběr krevet je povoleno použití  tyčí se síťkou jejich oka nesmí být menší než 20mm. Pro sběr krevet není povoleno používat loď se zapnutým  motorem.

2. Amatérsko-sportovní rybář, vlastník  licence typu  "B" nebo jiných autorizací  k rybaření podle čl. 10 Krajského zákona z 28. dubna 1998, č. 19, může sbírat denně  jen pro svou potřebu s pomocí  nástrojů uvedených v prvním odstavci , ne víc jak 100 druhů červů typu  "muriddu", ne víc jak  300 červů typu "tremolina" a ne víc jak  100 exemplářů krevet.

3. Je zakázáno používání jakéhokoliv jiné mechanické pomůcky.

4. Předseda oblastní  komise je oprávněn  stanovit  použití  nástrojů  k lovení ryb , i těch  mechanických ,  odlišných od těch co jsou uvedeny v prvním odstavci  26 ,  na základě  získaných   vědecko-technických  informací a   předběžných experimentů  v provincii. V případě použití těchto nástrojů k lovení ryb je nutno vlastnit  povolení  od odpovědné osoby , která tyto povolení vydává.

5. Sběr žížal  a krevet  je povolen  od  1. března do 31.října.

6. Předseda oblastní komise, v rámci ochrany ryb , je oprávněn  přizpůsobit omezení nebo zákazy jak pro sběr žížal tak  krevet.

(SOUHRN)

ZÁHLAVÍ  VI

PRAVIDLA A OCHRANA

VODNÍ FAUNY

Čl. 28

Nejmenší lovné míry ryb

1. Nejmenší lovné míry  vybraných  druhů  ryb,  které jsou povoleny k rybolovu , prodeji, přechovávání a odbytu  jsou  následující:

- lipan  podhorní  (Thymallus thymailus)     cm. 35

- okoun  říční  (Perca fluviatilis)      cm. 20

- lín obecný (Tinca tinca)  cm. 25

- kapr  obecný  (Cyprinus carpio)   cm. 30

- parma  slovinská  (Barbus plebejus)           cm. 20

- jelec tloušť (Leuciscus cephalus)  cm. 20

-ostroretka  (Chondrostoma saetta)               cm. 20

- plotice lesklá (Rutilus pigus)          cm. 25

-štika severní (Esox lucius)               cm. 45

- úhoř  říční  (Anguilla anguilla)       cm. 40

-placka skvrnitá  (Alosa fallax)       cm. 30

-ostroretka  obecná (Chondrostoma genei)  cm. 15

2. Nejmenší lovné míry mořských ryb, které jsou  povoleny k rybolovu, prodeji, přechovávání a odbytu  v  zóně "C", jsou následující  - úhoř  říční (Anguilla Anguilla)         cm. 25

- mořčák chutný  (Dicentrarchus labrax)      cm. 20

- makrela obecná (Scomber s.p.p.) cm. 15

- pelamida obecná  (Sarda sarda)   cm. 25

- tuňák obecný  "Thunnus thynnus)              cm. 70

- tuňák bílý  (Thunnus alalunga)    cm. 40

- tuňák malý  (Euthynnus alletteratus)          cm. 30

- mečoun  obecný (Xiphias gladius)               cm. 140

- parmice šedá  (Mugil sp) cm. 20

3. Nejmenší lovné míry  ryb jsou měřeny od špičky tlamy na konec delšího  laloku  ploutve  ocasní  nebo  na konec  ploutve ocasní  pokud  nemá dva laloky. U měkkýšů  se  měří  maximální délka  nebo  maximální průměr  lastury.

4. Pro ty ryby a vodní živočichy, kteří nejsou uvedeny v prvním a druhém odstavci  lovené v cejnové a slané části , není požadována  nejmenší  lovná  míra , kromě  případů  některých chráněných druhů  ryb a vodních  živočichů  uvedených v  čl. 29, které jsou zakázany lovit po celý rok.

5. Ulovené ryby  nedosahující  nejmenší  lovnou  míru , musí být okamžitě  navráceny do vodních  toků,  s výjimkou  použití  umělých  návnad , které  musí  být odstraněny z vlasce pokud by představovaly  nebezpečí pro ulovenou  rybu  nebo vodního  živočicha..

6.  Ulovené druhy ryb, vodních živočichů a dvouchlopnové  mušlí , menších  rozměrů  než je povoleno, musí být navráceny zpátky do vodních toků, podle čl. 26  tohoto  rybářského řádu..

7. Předseda oblastní komise, v rámci ochrany ryb,  je oprávněn pozměnit nejmenší lovné míry ryb uvedené v  prvním a druhém odstavci.

8. Předseda oblastní komise, v rámci ochrany ryb, je oprávněn doplnit nebo pozměnit  původní seznam podle  prvního a druhého odstavce, dalšími druhy ryb , s doplněním vědecko-technickými  údaji.

Čl. 29

Období  zakázu  lovení  ryb (hájení dle druhů)

l. Rybolov následujících druhů je zakázán  v  následujících obdobích:

- lipan podhorní: od  posledního pondělí v září  do  31.května;

- okoun  :1. dubna do 31.května;

- lín obecný:od 15 .května  do  30.června;

- kapr  obecný:od  15. května do . 30.června;

- štika obecná:od 1. ledna do 15.dubna;

- placka skvrnitá :od 15. května do  30. června;

- ostroretka obecná:od 15. dubna  do  30. května;

- pstruh  mramorový:od 1. října  do 28. února;

- pstruh obecný : od 1. října do  28 .února;

- parma slovinská:od 1. května  do 15. června;

- plotice lesklá:od 1.května do 15. června;

- ostroretka:od 1.května do 15 .června.

Pro následující ryby je jejich  rybolov zakázaný po celý rok (hájení):

- jeseter jaderský (Acipenser naccarii)

- jeseter velký  (Acipenser sturio)

- vyza velká (Huso huso)

- rak říční  (Austropotamobius pallipes italicus)

- mihule potoční  (Lethenteron zanandreai)

- koljuška tříostná (Gasterosteus aculeatus)

- hrouzek puntíkovaný (Orsinigobius puntatissimus)

- hrouzek obecný  (Gobio gobio).

Co se týče měkkýšů, podle mořských pravidel ze  7.srpna  1992, je zakázán lov , přechovávání a obchod s mořskými měkkýši datlovkami  (Lithophaga lithophaga) a skulaře vrtavého (Pholas dactylus).

2. Ryby ulovené v době zákazu lovení (hájení), musí být okamžitě navráceny do vodních toků , s vyjímkou použití umělých návnad, které musí být odstraněny z vlasce pokud by představovaly nebezpečí pro ulovenou rybu nebo vodního živočicha.

3.Předseda oblastní komise, v rámci ochrany ryb, je oprávněn doplnit nebo pozměnit původní seznam podle prvního a druhého odstavce, dalšími druhy  ryb, s doplněním vědecko-technickými údaji.

Předseda oblastní komise, na základě informací uvedených výše, je oprávněn pozměnit období  zákazů uvedených v prvním a druhém odstavci , a dosah reprodukčních období  rybí fauny v jednotlivých vodních tocích.

Čl. 30

Hájení jednotlivých druhů ryb

1. Podle čl.7 z 28.dubna  1998, č. 19, ve vodních tocích provincie  Rovigo je povoleno hájení následujících druhů ryb:

- okoun říční  (Perca fluviatilis)

- lín obecný  (Tinca tinca)

- kapr obecný  (Cyprimus carpio)

- štika severní  (Esox lucius)

- jeseter jaderský  (Acipenser naccarii)

- jeseter velký  (Acipenser sturio)

- vyza velká  (Huso huso)

- úhoř říční  (Anguilla anguilla)

- sumeček černý  (Ictalurus melas) di p.

Čl.32

Vyhláška hájení ryb

1. Předseda oblastní komise, je oprávněn stanovit období v určených oblastech hájení v rámci ochrany rybí fauny, podle map povodí jednotlivých vodních toků.

2. Voblastech podle prvního odstavce je přísně zakázáno rybařit.

Čl. 33

Dočasné zákazy rybářství

1. Předseda oblastní komise, v rámci ochrany ryb, je oprávněn  stanovit  zákazy  nebo povolení  nebo je znovu obnovit  pro jednotlivé druhy ryb..

Čl. 38

Povolení amatérsko-sporovního rybářství

1. Povolení pro amatérsko-sportovní  rybáře  lovící ve vodách určené publiku podle čl. 30 Krajského zákona z 28 .dubna  1998, č. 19  jsou stanovené  odpovědným  pracovníkem , kromě toho organizacemi pro veřejnost, asociacemi  nebo amatérsko-sportovní  rybářskou federací  nemající  za cíl zisk, rybařících  na oblastní a národní úrovni.

Čl. 39

Sportovní rybářství v jezírcích a nádržích

na pozemcích v soukromém vlastnictví

1. Autorizace vedení zařízení  "placeného sportovního rybářství" e "rezervací amatérsko-sportovního rybářství " na pozemcích soukromého vlastnictví,  podle čl.29 Krajského zákona z 28. Aprile 1998, č. 19, stanovené  odpovědným  pracovníkem.

2. Odpovědný  pracovník  je oprávněn  stanovit,  potřebný typ dokumentu opravňující k autorizaci.

3. Podle prvního odstavce jsou určené autorizace:

a) hladina vodních nádrží a jezer

b) rybí fauna k hájení

c) podmínky a požadavky k dodržování hygienicko-sanitárních pravidel

d) předepsané požadavky k dokázání původu ulovené ryby

e) .technická opatření oddělení nádrží od dalších vodních toků podle zákona ochrany životního prostředí

4. V povolených nádržích, od uvedení v platnost tohoto rybářského řádu, je povoleno hájení  určených druhů ryb, i těch,které nejsou uvedeny v  čl. 30, kromě pstruha duhového a obecného potočního pstruha.

5. Trvání autorizací určí odpovědný pracovník na základě předpisů a správného dodržování  pravidel týkajících se použití nádrží.

Čl. 40

Rybářské soutěže a manifestace mládeže

1.Definují se jako rybářské soutěže a manifestace mládeže mající charakter organizovaných závodů,  podle zákona z 16.února 1942, č. 426 asociace a jejich členů CONI  nebo dalších asociací, které se k ní řadí .Definují se dále jako rybářské soutěže a manifestace mající za účel rozvoj a sdružování jednotlivých  rybářských organizací a asociací.

2. Je nutné vlastnit povolení k rybářským soutěžím a manifestacím vydané odpovědným pracovníkem.

Rybářské  asociace a další  instituce jsou povinny předložit žádost  do 15 .ledna toho roku, kdy se pořádají  rybářské závody , zatímco k manifestacím mající za účel sdružování a rozvoj rybářství jsou povinny se přihlásit osm dní  před organizovanou akcí.

3. Část vodního toku kde se konají závody, označená  tabulemi podle čtvrtého odstavce , je znepřístupněna volnému rybaření  hodinu před západem slunce jeden den před začátkem rybářské souěže nebo manifestace sportovního rybářství až do hodiny samotného začátku akce.Úseky vodních toků kde se konaly rybářské závody nebo manifestace sportovního rybářství musí být uvedeny do původního stavu a zbaveny všech odpadků.

4. Organizátoři rybářských soutěží a manifestací, jsou povinni označit vymezený úsek tabulemi s nápisem: "Rybářské závody" nebo  "Manifestace sportovního rybářství.

5. Během rybářských soutěží a manifestací, jsou organizátoři odpovědní za možné vzniklé škody..

6. Během rybářských soutěží a manifestací je povoleno rybaření jakéhokoliv množství, délky a období  rybářské fauny.

Ryba ulovná během rybářských souěží a manifestací ,musí být udržena při životě , kromě karase,sumce velkého   a candáta obecného, musí být navrácena do vodního toku kde byla ulovena.

7. Předseda oblastní komise je oprávněn stanovit, v rámci rybářské soutěže  nebo manifestace hájení rybářské fauny , na náklady jednotlivých asociací či institucí.

Čl. 41

Rybářské manifestace mládeže

1. Odpovědný pracovník, v rámci manifestací a soutěží podporující znalosti rybářství a vodního hospodářství ,je oprávněn vystavit školám nebo skupinám mládeže, nevlastnící rybářské licence nebo jiné autorizace podle platných norem, po předchozím písemném prohlášení  organizace s vyjádřením souhlasu rodičů pokud se jedná o  nezletilé.

Člt. 44

Lov žab

1. Lov žab je povolen  při dodržování  následujících  pravidel:

a) lov všech druhů  žab  za ůčelem jejich ochrany reprodukčního cyklu ,je zakázána v měsících březen,duben a květen ;

b) je povolen, na osobu, denně  ulovit ne víc než je jeden kilogram dospělých žab;

c) lov žab je zakázán  po celý rok v noci od  hodiny  po západu  slunce  až do hodiny před svítáním;

d) je zakázán  po celý rok sběr vajíček  ryb , pulců a všech druhů obojživelníků.

2. Lov žab je povolen  vlastníkům  licence nebo  jiných autorizací k lovení ryb pouze s použitím vlasce s bavlny nebo surového hedvábí  "bocon" nebo splávku  z korku nebo jiného materiálu.

Čl. 45

Propagační akce-Den rybářů

1. Provincie, podle čl. 35, třetího odstavce  Krajského zákona z 28. dubna 1998, č. 19, každým rokem v rámci rybářství a ohodnocení vodního hospodářstí  pořádá propagační akce, deset procent příjmu pochází z vydávání rybářských povolení a jejich prolongací.

2. Sumy  uvedené  podle  prvního jsou určené na základě  předpokládaných příjmů v letní sezóně.

3. K fondům  podle prvního odstavce  se mohou  přípojit, na základě speciálního předpisu provincie,

 profesionální rybářské organizace, asociace nebo federace  amatérsko-sportovních rybářů působících na oblastní nebo národní  úrovni .

Čl. 47

Licence, autorizace nebo jiná povolení k rybaření

5. Odlišnosti v oblastních  předpisech ,* povolení k rybaření mládeži  podle čl. 10 Krajského zákona z 9. prosince  1986, č. 50, jsou platné s omezením používání nástrojů k rybaření  podle norem  platných v podle čl. 10, druhého odstavce, Krajského zákona z 28.dubna  1998, č. 19.

Čl. 50

Právní odkazy a předpisy

1.  Předpisy v přítomném  rybářském řádu vstoupily v platnost podle  Krajského zákona z 28. dubna  1998, č.19 .

(SOUHRN)

ZÁHLAVÍ   X

ADMINISTRATIVNÍ SANKCE

Čl. 51

Sankce

1. Porušení tohoto řádu bude potrestáno podle čl. 33 Krajského zákona z 28.dubna 1998, č. 19.

(SOUHRN)

ZÁHLAVÍ  XI

KONEČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 52

Nabytí  platnosti

1. Přítomný rybářský řád, vydán podle čl.4 Krajského zákona z  28 .dubna  1998, č. 19, vstoupil v platnost na základě schválení a poté  publikování  podle  nařízení Oblastní  rady

2. Přítomný rybářský řád  plně nahrazuje  rybářský řád  z  20.července 1989, č. 3.

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře Rybářský řád Itálie řeka Pád

 • Česlav Gojniczek před 7 lety

  Dobrý den, prosím o informaci, jak se může lovit na moři ze břehu v Itálii na Sicilii. Děkují Česlav Gojniczek Tel. 602522052

 • Miroslav Velíšek před 6 lety

  Dobrý den, prosím o informaci, jak se může lovit na moři, v laguně z loďky a ze břehu a v přilehlých kanálech v Itálii (sportovní rybolov Bibione,Lignano,Caorle).

 • Andrej Vítek před 6 lety

  je možno lovit sumce na Pádu na úhoře v měsíci březnu. Je povoleno bivakování. děkuji

 • Pavel Kaiser před 6 lety

  Dobrý den, prosím o informaci, jak se může lovit na moří ze břehu v Itálii v okolí Janova, co k tomu potřebuji, děkuji za zpětnou informaci

Vložit nový komentář