Inzerovat zde
Inzerovat zde

Nejdůležitější informace o rybaření v době koronaviru

06. 05. 2020
Shrnuli jsme všechny důležité informace o rybaření v době koronaviru do jedné novinky. Dozvíte se o nejdůležitějších pravidlech, povolenkách a zmeškaných termínech na jejich výměnu či obnovu, které závody LRU a RT jsou zrušeny a tak dále.

Pravidla rybolovu v době koronaviru 

Lov ryb na udici je povolen, avšak je třeba se chovat velice zodpovědně!

Dle výkladu Ministerstva zemědělství (MZe) je výkon rybářského práva, zejména pak individuální lov, činností, která je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se nevztahuje krizové opatření (Informace Ministerstva zemědělství ze dne 16. 3. 2020: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215).

Chování při lovu

Kromě samozřejmosti striktního dodržování všech opatření přijatých Vládou ČR, jako je např. zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest, je pak nutným předpokladem možnosti lovu ryb na udici v této těžké době, že se rybáři budou chovat zodpovědně, tedy že budou mezi sebou zachovávat dostatečný odstup, který je v našem případě tak jako tak dán ve vyhlášce k zákonu o rybářství a činí minimálně 3 m. S ohledem na vysokou nakažlivost viru žádáme lovící, aby ve vlastním zájmu volili, pokud je to možné vzdálenost vyšší. S ohledem na ostatní spoluobčany naší země apelujeme na rybáře, aby k rybolovu volili především méně frekventovaná místa, kde nebude docházet ke zbytečnému kontaktu s ostatními obyvateli na procházkách, při cestě domů, do práce apod.

Pro doplnění uveďme, že dle výkladu Ministerstva zemědělství jsou do odvolání zakázány společné lovy, jako jsou například rybářské závody, nebo výroční členské schůze MO. I zde existují určité výjimky. Povoleny jsou například výlovy rybníků, nebo distribuce násad do rybářských revírů. Nasazování ryb do rybářských revírů probíhá za dodržení bezpečnostních podmínek i v současné situaci a uživatelé revírů v rámci ČRS zajišťují jarní zarybňování revírů.

Připomínáme rybářům, že by s ohledem na vlastní bezpečnost, ale i bezpečnost ostatních spoluobčanů, neměli chytat v blízkosti vyústění čistíren odpadních vod. Je prokázáno, že v odpadních vodách může koronavirus přežít až týden a nelze vyloučit riziko přenosu viru touto cestou.

Jak je to s neplatným rybářským lístkem?

Všichni, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem. Podle vzoru jiných dokumentů, například Ministerstva vnitra (MV), vydalo Ministerstvo zemědělství stanovisko k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu. Příslušné správní orgány, a to včetně rybářské stráže, by neměly přestupky týkající se neplatného rybářského lístku řešit. Znovu upozorňujeme, že se toto týká rybářských lístků, kde skončila platnost po 1. březnu 2020, a to pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Rybářská stráž a kontroly

Někdo by si mohl myslet, že právě v této době zůstane rybářská stráž nečinná, ale opak je pravdou. Rybářská stráž pravidelně i v těchto dnech vyráží do terénu a je plně oprávněna kontrolovat lovící. Bude přitom v souladu s nařízením Vlády ČR a doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR používat všechny ochranné pomůcky (respirátory nebo roušky, ochranné rukavice, desinfekci rukou atd.) a bude provádět vizuální kontrolu rybářského lístku a povolenky k lovu ryb. Žádáme tímto rybáře, aby v rámci ochrany zdraví usnadnili rybářské stráži kontrolu v této těžké době tím, že oba dokumenty viditelně předloží k nahlédnutí bez zbytečného kontaktu a zejména se vyvarovali zbytečných přestupků, které by RS musela řešit zadržením povolenky. 

Upozorňujeme, že dojde-li k přestupku na úseku rybářství v této těžké době, bude porušení rybářského řádu posuzováno v rámci kárného řízení ČRS i přestupkového řízení vedeného příslušným správním orgánem zvláště přísně.

Lov ryb v době, kdy náš národ prochází takto těžkou zkouškou, je o osobní zodpovědnosti každého rybáře. Prosíme, chovejte se tak, abyste nenakazili sebe ani druhé a abyste svým nezodpovědným jednáním při výkonu rybářského práva nevrhali špatné světlo na náš spolek.


Výkon rybářského práva

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.


Zákaz konání rybářských závodů

Jak jsme již v průběhu tohoto týdne informovali, s ohledem na aktuální situaci jsou po dobu nouzového stavu zrušeny sportovní akce všech sportovních odborů Rady ČRS. Stejně tak se sportovci ČRS, z.s. nesmí zúčastňovat mezinárodních akcí. O případných změnách těchto opatření a aktualitách týkajích se pořádání sportovních akcí Vás budeme nadále informovat v rámci samostatných sekcí jednotlivých odborů LRU Plavaná, Feeder, Muška, Přívlač a Rybolovná technika.

Děkujeme za pochopení.


Odložení termínů členských schůzí

Na základě vznesených dotazů funkcionářů organizačních jednotek ČRS, ve vztahu k nemožnosti pořádat výroční členské schůze v již naplánovaných a schválených termínech (týká se i následných územních konferencí a Republikového sněmu ČRS), Vám sdělujeme následující:

V souvislosti s Vládním usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020 o vyhlášení Nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

Do odvolání

  • Republiková Rada ČRS tímto informuje širokou rybářskou veřejnost, že všechny výše uvedené akce jsou odloženy na neurčito a v současné době nelze predikovat s jakým časovým zpožděním následně proběhnou;
  • Po zrušení Nouzového stavu na území ČR Vás budeme neprodleně informovat o všech přijatých opatřeních, jež bude potřeba v souvislosti s novými termíny konáním těchto akcí následně přijmout. 

Děkuji za pochopení

Dr. Karel Mach předseda ČRS


Propadlé rybářské lístky

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství:  Všichni, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem. Ministerstvo zemědělství (MZe) několik takových případů řešilo s rybářskými organizacemi. Podle vzoru jiných dokumentů, například Ministerstva vnitra (MV), vydalo stanovisko k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu.

Podle tohoto stanoviska mohou osoby, kterým po 1. březnu skončila platnost rybářského lístku během nouzového stavu prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem. Příslušné správní orgány, a to včetně rybářské stráže, by neměly přestupky týkající se neplatného rybářského lístku řešit. Týká se to případů, k nimž došlo po 1. březnu 2020 po dobu trvání nouzového stavu.

Stejný postup platí u prokazování odborné způsobilosti k výkonu práva myslivosti, tedy u osob, kterým skončila platnost loveckého lístku po 1. březnu 2020. V tomto případě příslušné správní orgány, včetně myslivecké stráže, by také měly upustit od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný lovecký lístek. Týká se to rovněž případů, které se staly po 1. březnu 2020 po dobu trvání nouzového stavu.

Uvedená doporučení platí pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Ministerstvo zemědělství zároveň upozorňuje příslušníky rybářské stráže a myslivecké stráže na stanovisko MV z 20. března 2020. Podle něj mohou občané, jimž po 1. březnu skončila platnost občanských průkazů nebo cestovních pasů, svoji totožnost v ČR nadále prokazovat těmito neplatnými doklady. Pokud má dotyčná osoba alespoň jeden platný doklad (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz), měl by se prokázat některým z platných dokladů. MZe doporučuje strážím, aby při užití oprávnění požadovat od kontrolovaných osob prokázání jejich totožnosti, aplikovaly stanovisko Ministerstva vnitra.

Zdroj: tisková zpráva MZe, dostupná na portálu eAGRI


Úhrady členského příspěvku a jejich možné odložení

Vážení rybáři, v souvislosti se současnou situací v ČR oznamujeme, že termín pro splnění členských povinností (úhrady členské známky) je odložen, a to nejméně do ukončení platnosti mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru. Rybáři se tak nemusí obávat, že pokud neuhradí členský příspěvek ve stanoveném termínu, bude jim členství ukončeno.

Na návrh předsedy ČRS dr. Macha přijala Republiková rada mimořádné opatření, odkládající povinnost zaplacení pravidelného členského příspěvku (dle §3 odst. 7 písm. b) Stanov ČRS) do konce dubna; toto opatření je platné na dobu neurčitou, resp. do stabilizace situace a ukončení mimořádných vládních opatření.

Členové Českého rybářského svazu tak mohou zaplatit pravidelný členský příspěvek uvedený v §3 odst. 4 písm. b) Stanov ČRS, tak aby neztratili členství, i po řádném dubnovém termínu.

Konečný termín pro zaplacení členského příspěvku bude stanoven s ohledem na vývoj situace s epidemií koronaviru.

O případných dalších změnách souvisejících s uzavřením kanceláří místních organizací budeme průběžně informovat.

Zdroj: Rybsvaz.cz

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře Nejdůležitější informace o rybaření v době koronaviru

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář