Inzerovat zde
Inzerovat zde
Inzerovat zde

26.5.2021 J&R Carp Cup

Zveme vás na rybářské závody J&R Carp Cup.

Inzerovat zde

J&R Carp Cup Dubník 2021 - Medzinárodné preteky družstiev v love kaprov
Dátum konania pretekov: 26. mája - 30. mája 2021
Miesto konania: Vodná nádrž Dubník 1, Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, Západoslovenský kraj, Slovenská republika

Pretekársky poriadok (Pravidlá súťaže)

Charakter povodia, pretekársky úsek, lovné miesto.
Preteky sa budú konať na Vodnej nádrži - VN Dubník č. 1 revír - 2 - 4690 MO SRZ Stará Turá s režimom K 60. Vodná nádrž má rozlohu 16 ha, s hĺbkou vody od 2 do 6 metrov.
Každé lovné má pridelené identifikačné číslo. Vzdialenosť medzi jednotlivými lovnými miestami je minimálne 40 metrov. Lovné miesta budú jednotlivým účastníkom pretekov pridelené losovaním.
Zmena lovného miesta na vodnej hladine počas pretekov nie je povolená ani v prípade uvoľnenia lovného sektoru susedným teamom.
Účastníci preteku (ďalej a jako Družstvo alebo Team).
Účastníci preteku musia byť plnoletý.Pretekov sa môže zúčastniť rybár s platným povolením na rybolov (Štátny rybársky lístok pre rok 2021. Súťažiacim z iných organizácií, bude počas pretekov poskytnuté hosťovacie povolenie, zahrnuté v cene štartovného. Súťažia platne zaregistrované dvoj-troj členné družstvá s riadne uhradeným štartovným v plnej výške. Maximálny počet družstiev/teamov je 24. Jeden z členov družstva sa môže po dohode s organizátorom pred začiatkom pretekov, alebo v ich priebehu vymeniť v prípade závažných dôvodov, napr. úraz, ochorenie a pod. Družstvo má právo zaregistrovať jedného loviaceho asistenta spolu so súťažiacimi. Asistent je nápomocný teamu v sektore, zabezpečuje servis, spolupracuje pri príprave lovného miesta. Asistentovi je povolené zdolávať ryby, ako aj pomáhať pri ich zdolávaní! Jednočlenné družstvá/teamy nie sú povolené. Počas celej doby trvania preteku, musí byť minimálne jeden člen družstva, prítomný vo svojom vyhradenom sektore.
Zakazuje sa akákoľvek pomoc súťažiacim družstvám od iných pretekárov z ďalších druzstiev alebo iných osôb, ako aj bezdôvodné vstupovanie do susedných loviacich miest/sektorov.
V prípade že lovné miesto budú musieť opustiť  všetci súťažiaci, sú povinní stiahnuť všetky prúty z vody. Ak v priebehu pretekov odstúpi jeden loviaci člen teamu zo súťaže, zostávajúci člen je oprávnený ďalej pokračovať v súťaži iba s dvomi udicami.
Začiatok pretekov je v stredu 26. mája 2021 o 12.00 hod. a končí v nedeľu 30. mája 2021 o 12.00 hod. Loví sa nonstop (24 hodín denne).
Spôsob lovu.
Pri samotnom love môže družstvo používať 4 udice. Počet udíc pripravených na lov je neobmedzený. Pretekár sa pohybuje vo svojom lovnom sektore a nesmie nahadzovať, vnadiť alebo vodiť nástrahu v susedných sektoroch.
Pokiaľ nie je uvedené inak, loví sa v zmysle Zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky v platnom znení.

Zakázané spôsoby

Zákaz úmyselného podsekávania rýb, brodenia. Zákaz kladenia rýb na zem, mimo mokrej podložky. Saky, ekosaky, prechovávacie a plávacie vaky musia byť v počte minimálne 3ks. Zákaz používať čln a zavážacie loďky. Zákaz používánia markeru ako boje.
Popis povolenej udice a povinného vybavenia.
Každý pretekár môže loviť maximálne na dve udice, každá udica môže byť osadená jedným nadväzcom s jednoháčikom (aj s protihrotom). Povolený je lov výhradne na ťažko a to na priebežnú montáž, helikoptérové zostavy sú zakázané. Maximálna dĺžka nádväzca je 50cm. Zákaz lovu na Zig-Rig. Každý team musí mať vo výbave trojnožku na váženie a podložku vaničkového typu.
Lov na plávanú a feeder technikou je zakázaný !
Nástrahy a návnady.
Povolené nástrahy - výhradne boilies (aj pop up) a peleta, minimálne od 16mm. Obalovacie pasty sú povolené.
       
Povolené vnadenie - len boilies, peleta a pva systém.Bez obmedzenia priemeru.
NIE je povolené vnadiť partiklom, akýmkoľvek šrotom, alebo ground bait mixami!
Povolené spôsoby vnadenia – kobra, lopatka, raketa.

Časový harmonogram

Streda 26. mája 2021

7.00 - 8.00 prezentácia
8.00 - 9.00 losovanie lovných miest
Z dôvodu objektívneho rozdelenia lovných miest sa bude losovať v dvoch kolách.
1.kolo - súťažiaci zoradení podľa termínov úhrad štartovného, losujú poradie
2.kolo - súťažiaci losujú lovné miesta podľa vylosovaného poradia z prvého kola
9:00 - 12:00 presun na lovné miesta, príprava lovných miest.
12:00 - začiatok preteku
Priebeh lovu / NONSTOP - 96 hodín/
Počas preteku denne bude náhodným losovaním vykonaná kontrola montáže u šiestich tímov - 2 montáže. Udice si vyberá hlavný rozhodca. V prípade zistenia porušenia pravidiel pretekov (napr. nedovolená montáž, alebo nástraha), budú družstvu anulované všetky bodované úlovky.
Nedeľa 30. mája 2021

12:00 - koniec preteku
13:30 - vyhodnotenie výsledkov a odovzdanie cien

Priebeh pretekov, signály

Zahájenie a ukončenie pretekov (samotný lov): Začína po zvukovom signále a je ukončený druhým zvukovým signálom podťa harmonogramu pretekov. Sonarovanie dna a kŕmenie je povolené počas celej dľžky pretekov a to po prvom signále z lovného miesta. Ryba zaseknutá pred ukončovacim signálom o 12:00, musí byť nahlásená rozhodcom do 11:59 a zdolaná do maximálne 12:15. O sledovanie tohto limitu musí pretekár (ako je uvedené vyššie) požiadať rozhodcu. Ak tak neurobí, ryba sa nezapočítáva a pretekár sa vystavuje nebezpečenstvu postihu za lov mimo pretekov, alebo pokus o podvod.
Prerušenie alebo predčasné ukončenie pretekov:
Dôvodom k takémuto rozhodnutiu je nebezpečná živelná udalosť (búrka, víchrica, prívalová voda a pod.). Rozhodnutie je v plnej kompetencii organizátora, ktorý preruší preteky, alebo pri nebezpečnej situácii ohrozujúcej životy pretekárov preteky ukončí. Pokračovať v pretekoch sa môže pokiaľ pominie dôvod pre ktorý boli preteky prerušené. Pokiaľ by bol pretek ukončený v takomto prípade budú platné výsledky, ktoré družstvo dosiahne do ukončenia preteku.
Hodnotené úlovky.
Ryba, aby mohla byť hodnotená, musí byť zaseknutá v hlavovej časti maximálne po prsné plutvy a jej ulovenie musí spĺňať náležitosti dané Pretekárskym poriadkom.
Do súťaže sa započítavajú a hodnotia nasledovné druhy rýb: - kapor a amur od 5 kg/vrátane/ systémom 1kg = 1 bod (Pr. kapor 5290g = 5,29 bodu) odvážené sektorovým rozhodcom.
Bodovo sa hodnotia iba povolené druhy rýb. Pri každej ulovenej (hodnotenej) rybe sa započíta hmotnosť ulovenej ryby. Sčítava sa maximálne 5 najťažších bodovaných rýb! Celkovým víťazom sa stáva družstvo s najvyšším súčtom bodov (kg).
Pri rovnosti bodov rozhoduje najťažšia ryba a pokiaľ by bolo všetko rovnaké rozhoduje druhá najťažšia ryba a.t.ď.
Po zistení hmotnosti ryby sektorovým rozhodcom, zapisuje rozhodca do úlovkovej listiny bodovú hodnotu (hmotnosť) a na znak súhlasu overuje podpisom spolu so súťažiacim. Pri vážení úlovkov musí byť prítomný jeden člen susedného teamu, ktorý takisto potvrdí zápis svojim podpisom.
Zaobchádzanie s rybami.
Ryby je povolené sakovať do príchodu rozhodcov (pred vážením)!!!
V prípade neprítomnosti sektorového rozhodcu pri zdolaní ryby, ulovenú rybu je potrebné zasakovať. Váženie a zapisovanie rýb rozhodcom bude prebiehať v 6 hod. intervaloch. Napr. (6,12,18,24).Ryba nad 10kg musí byť nahlásená okamžite! S rybami je potrebné zaobchádzať šetrne, aby nedošlo k ich poraneniu. Každá ulovená ryba musí byť po odvážení zdokumentovaná a pustená späť do vody pod dohľadom sektorového rozhodcu.

Ceny

1.miesto: 1200 € + trofej
2.miesto: 1000 € + trofej
3.miesto:  800 € + trofej

Najťažšia ulovená ryba - 250€ + trofej
Prvá ryba pretekov - 200€ + trofej
Sektory A:500€ B: 500€ C:500€ (+ trofeje)
Súťažiaci tím alebo družstvo v prípade umiestnenia sa na prvom, druhom, alebo treťom mieste nemajú nárok na sektorovú výhru.
Správanie účastníkov počas pretekov.
Pretekár sa musí v pretekárskom sektore pohybovať a správať ohľaduplne a nesmie neprimerane narušovať svoje miesto ani miesta ostatných pretekárov. Nie je dovolené hlučné správanie, brodenie, dupanie, lámanie príbrežných porastov, rozplašenie lokality počas a aj po ukončení pretekov, atď.
V priebehu súťaže je súťažiacim družstvám zakázaná jazda motorovými vozidlami v oblasti vodnej nádrže. Súťažiaci majú počas pretekov vozidlá zaparkované na miestach v blízkosti vylosovaných lovných miest. V ojedinelých a opodstatnených prípadoch môže pohyb vozidla účastníka pretekov povoliť rozhodca.
Každý súťažiaci team má po ukončení pretekov povinnosť upratať lovné miesto a odviezť odpadky do kontajneru na hrádzi. Zákaz kladenia ohňov!!! Je povolené iba použitie varičov (plynových,liehových) a grilov.
V prípade porušenia pravidiel pretekov, má organizátor právo vylúčiť team porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného.
Organizátor má právo v prípade podozrenia z porušenia pravidiel pretekov, skontrolovať lovné miesto súťažiacich teamov. Účastníci pretekov sa zúčastňujú súťaže na svoje vlastné nebezpečenstvo a za svoje konanie nesú svoju plnú zodpovednosť !!! Protesty a námietky k priebehu súťaže, nie však voči pravidlám samotným, môžu súťažiaci podať u organizátora pretekov zastúpeného hlavným rozhodcom, iba v písomnej forme, maximálne do ukončenia pretekov po zložení poplatku 250 €. Poplatok je nevratný v prípade uznania protestu za neopodstatnený a prepadá v prospech usporiadateľa. Protestom podaným v inej forme sa organizátor nebude zaoberať. O oprávnenosti protestu rozhoduje hlavný rozhodca, komisár a náhodne vylosovaný kapitán, mimo teamov v proteste priamo zainteresovaných. Organizátor si vyhradzuje právo vyrobiť fotodokumentáciu z priebehu súťaže a následne ju použiť na mediálne účely. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu a zmenu pravidiel súťaže.
Organizátor neručí za majetok účastníkov pretekov.
V prihláške uveďte názov teamu,meno kapitána a telefónny kontakt zašlite  na e-mail adresu: pretekcarpcup@gmail.com
Úhrada štartovného bude poukázaná na nižšie uvedený účet, po potvrdení platnosti prihlášky zo strany organizátora najneskôr do 4 dní, v opačnom prípade bude prihláška neplatná.
Štartovné je možné uhradiť do 20.2.2021.

Na účet: IBAN SK16 5600 0000 0016 9261 4007

Štartovné: 350,- Eur/2-3  členné družstvo

Registrácia a informácie na tel. č.: 0918280977 - Ján Lóthi ,
0905910665 - Rastislav Kuhajda.
e-mail pretekcarpcup@gmail.com

Odhlásenie sa z preteku je možné do 28.03.2021. Po tomto termíne nebude možné vrátiť štartovné.
Organizátor pretekov je CC Dubník 1,

Riaditeľ pretekov:

Ján Lóthi /registrácia a štartovné/
Tel.: 0918280977
e- mail: pretekcarpcup@gmail.com

Rastislav Kuhajda /info.pretekov/
Tel.: 0905910665
Hlavný rozhodca pretekov: Rastislav Kuhajda

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 26.5.2021 J&R Carp Cup

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář