Inzerovat zde
Inzerovat zde

16.4.2016 9.ŠTÍT TOP - CARP CUP 2016

Závod se bude konat od 16. dubna do 23. dubna 2016.

Inzerovat zde

1) Závod se bude konat od 16. dubna do 23. dubna 2016.
2) Harmonogram:

16. dubna 2016

12:00 - příjezd závodníků k pískovně Štít
16:00 - oficiální zahajovací ceremoniál
16:30 - losování míst
17:00 - společenský raut (občerstvení pro závodníky)
18:30 - country kapela s posezením a tancem;-)

17. dubna 2016
06:00 - odjezd závodníků na svá vylosovaná místa
10:00 - výstřel ze startovací pistole
20. dubna 2016

10:00 - ukončení prvního poločasu (hned po ukončení kapitán teamu se dostaví k losování a další člen okamžitě stáhne bojky teamu, poté už nikdo nesmí na vodu!)
10:30 - nové losování 
11:00 - přesun na nová místa
13:00 - začátek druhého poločasu (výstřel ze startovací pistole )


23. dubna 2016
12:00 – ukončení závodu
15:30 – vyhlášení vítězů + závěrečný raut

Po celou dobu konání závodů bude zajištěno ze strany pořadatele možnost objednání teplého jídla včetně snídaně. Po dobu závodů bude v provozu občerstvení.

III. Místo konání závodů a popis lokality
1) Místem konání závodů je pískovna Štít A u obce Štít (Chlumec nad Cidlinou)
2) Výkon rybářského práva na pískovně Štít A probíhá pod hospodářským dohledem Rybářství Chlumec nad Cidlinou,a.s..  Jedná se o 70 ha pískovnu o stáří cca 40 let. Hlavní obsádku tvoří kapr s průměrnou váhou 11kg

IV. Počet týmů
1) Závodů se zúčastní jednotlivé týmy ( nejméně dva chytající, maximálně tři ).
2) Pokud tato místa nebudou plně obsazena, budou nabídnuta náhradníkům podle pořadí došlých přihlášek.

V. Závodní družstvo - tým
1) Každé družstvo má 2 soutěžící, případně 1 pomocníka (tříčlenný tým), popř. další osobu tvořící zázemí týmu. Třetí člen (pomocník) má stejná práva a povinnosti jako soutěžící.
2) Tým odpovídá za další osoby, které jej navštívili. Jednání takových osob se považuje a bude hodnoceno v rámci přestupkového řízení jako chování člena týmu.

VI. Startovné
1) 15 000,- Kč za dvoučlenný tým nebo za tříčlenný tým 17 000,-Kč. Zaplacením startovného tým stvrzuje svůj souhlas s „Řádem závodů". 

VII. Registrace, přítomnost návštěv
1) Registrace proběhne zasláním emailu nebo pozvánky.
2) Registrace týmů probíhá formou osobního pozvání organizátorem týmu.
3) Členové přihlášeného týmu se mohou ve výjimečných případech (zásah vyšší moci) měnit pouze se souhlasem organizátora.
4) Návštěvy u týmu jsou povoleny pouze v denní době od 10 - 20 hod. (výjimky povoluje organizátor).

VIII. Prezentace
1) Prezentace probíhá od 16. dubna od 13:00 hod do doby losování (16:30 hod) v místě konání závodů.

IX. Losování
1) Začátek losování je 16. dubna  v 16:30 v hlavním stanu v místě konání závodů.
2) Vedoucí týmu nejprve losují pořadí losování. Poté se losuje jen jednou konkrétní stanoviště bez možnosti jeho výměny. Týmy, které se dostaví k „losování pořadí" později, budou losovat svá lovná místa až jako poslední.

X. Určení sektorů a lovných míst pro závodníky
1) Po vylosování místa obdrží vedoucí týmu lístek s písmenem sektoru a číslem místa. Lovným prostorem (dále jen lovištěm) se rozumí oblast ohraničená začátkem a koncem sektoru (kolíky na břehu) a bójky (ve vodě) či fáborky (v případě ostrova nebo souše).
2) Závodníci dostanou při registraci mapku s vyznačenými sektory a na místě budou poučeni rozhodčími. Závazné je i vymezení lovného místa rozhodnutím rozhodčího přímo na břehu.

XI. Přesun závodníků na vylosovaná místa, příprava k rybolovu
1) Závodníci se mohou přesunout na svá vylosovaná místa teprve dne 17. dubna 2016 (neděle) od 6.00 hod a smí začít se stavěním přístřešků, přípravou udic apod. To vše pouze na břehu v rámci svého místa.
2) Do doby zahájení závodů (výstřel startovací pistole) nesmí soutěžící ani pomocník vyjet na vodu, vnadit, mapovat loviště a ani nahodit udici.
3) Jakákoli činnost na nebo ve vodě smí začít až po zahájení závodů.
4) Týmy, které se na svá místa nebudou moci dostat po zemi, mohou, se souhlasem rozhodčích k přepravě členů týmu a vybavení použít loď.
5) Výstřel ze startovací pistole bude uskutečněn 17. dubna 2016 (neděle) v 10:00 hod.

XII. Zdolávání
1) Zdolávání musí být provedeno výhradně z loviště týmu.
2) Probíhá-li zdolávání z lodi, musí být v lodi i podložka pro umístění ryby.
3) Pokud zdolávaná ryba vjede do prostoru sousedního týmu a dojde k překřížení jeho vlasců, může tento tým vznést protest. Protest nelze vznést a uznat v případě zdolávání a ulovení ryby vážící cca10 kg a výše. 
4) Tento protest je nutné vznést okamžitě. V případě uznání protestu, bude takto zdolaná ryba dodatečně vyškrtnuta z registrační karty úlovků.
5) Jakákoliv zdolaná ryba ze člunu musí být bez zbytečného odkladu dopravena ke břehu, kde proběhne její zvážení (přísně se zakazuje zejména pokládání montáže a další činnost před zvážením ulovené ryby).

XIII. Bodování ulovených ryb
1) Bodován bude pouze kapr a amur, chycený za tlamku ,od 3 kg(včetně)! Základním hodnotitelem je váha ryby, váhy ryb se sčítají.
2) Každá hodnocená ryba se zváží, zapíše do registrační karty úlovků a pořídí se fotografie ryby s lovcem za asistence rozhodčího. Po fotografování je povinnost, za asistence rozhodčího, rybu neprodleně vrátit zpět do vody. Výjimku lze připustit pro případ fotografování trofejní ryby (15kg a větší), kdy ryba může být uchována v eko-saku po dobu nezbytně nutnou).
3) Není-li rozhodčí k dispozici okamžitě po ulovení ryby, uloží soutěžící rybu do eko-saku a vyčkají příchodu rozhodčího. Je přípustné uchovávat pouze jednu rybu v jednom saku.
4) Ryby zaseklé před výstřelem, označujícím konec závodu,podléhají bodování. Celkové konečné pořadí závodníků se odvíjí od součtu všech vah hodnocených ryb od nejvyššího dosažení váhy. Pokud dojde k rovnosti vah mezi týmy, je pro pořadí rozhodující váha nejtěžší ryby, pokud dojde i tehdy ke shodě, je rozhodujícím kritériem větší váhový průměr všech ulovených ryb.

XIV. Karta úlovků
1) Náležitosti registrační karty úlovků - jméno lovce - číslo lovného místa - datum a čas vážení - druh ryby - počet dosažených bodů - číslo fotografie - podpis rozhodčího - podpis soutěžícího Registrační karta se bude vést duplicitně - u rozhodčího a u každého týmu.

XV. Vznesení protestu
1) V případě podezření porušení pravidel závodů je právem každého účastníka závodu vznést bezodkladně k vedoucímu rozhodčímu protest.
2) Pro protest je obligatorně stanovena písemná forma a podací poplatek 1000 Kč.
3) V případě uznání protestu se poplatek vrací, v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele.
4) Protest lze vznést nejdéle do doby řádného vyhlášení výsledků závodů, s výjimkou uvedenou v odstavci „Zdolávání", kdy je nutné vznést protest okamžitě.
5) Bez oficiálního a řádného podání protestu (nebo reklamace) se k ostatním protestům, námitkám, stížnostem nepřihlíží.

XVI. Pořizování záznamu 
1) Po celou dobu závodu bude přítomen fotograf a kameraman.
2) Účastníci závodu (závodník, pomocná osoba) a další osoby pohybující se v prostoru konání závodů dávají souhlas (Autorský zákon, z. O ochraně osobních údajů atd.) k fotografování a natáčení z důvodu zaznamenání průběhu závodů a použití záznamů ke komerčnímu využití.

XVII. Povinné vybavení, lov osob mladších 18 let
1) Každý tým je nad rámec vyhl. č. 197/2004 Sb. dále povinen mít záchranné vesty (musí odpovídat bezpečnostním zásadám), odháčkovací podložku pod ryby, bezuzlový podběrák s rozpětím ramen minimálně 1m a používat pouze háčky bez protihrotu, dále vlastnit carp-saky v počtu 2 kusů.
2) Závodníci mladší 18 let musí mít s sebou odpovědnou osobu, př. prohlášení zodpovědné osoby.

XVIII. Počet prutů, přítomnost soutěžících u prutů
1) Každý tým může lovit nejvýše na 4 pruty, bez ohledu na to, zda je tým 2 či 3 členný. 
2) V případě přítomnosti pouze jednoho z členů týmu je možno ponechat nastražené pouze 2 pruty. Opustí-li všichni členové týmu svůj soutěžní prostor, nesmí nechat nastražený ani jeden prut. Závodnici jsou povinni být v přítomnosti prutů tak, aby s nimi mohli okamžitě manipulovat.

XIX. Metoda lovu, nástrahy a návnady
1) Lov je povolen jen způsobem na položenou - vlasovou metodou.
2) Každý prut smí být opatřen pouze jedním návazcem s jednoháčkem ,protihrot povolen.
3) Za návnadu smí být použito pouze boilies a pelety.
4/ Za nástrahu smí být použito jen boilies a peleta (dipování,obalovací těsta povoleny).
5) Zakazuje se používat spirál, krmítek apod. nevhodných systémů.
6) Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou návnadu, nástrahu i montáž.
7) Zakazuje se vnášet a vytvářet pod vodní hladinou pískovny umělé překážky (větvě, křoví a další).
8) Zakazuje se potápění a šnorchlování.


XX. Zavážení, používání bójek
1) Zavážení nástrah i návnad (člunem, lodí, zavážecí lodičkou apod.), jakož i umisťování tyčových či H-bojí je povoleno výhradně v rámci vylosovaného loviště.
2) Boje musí být po skončení soutěže odstraněny.

XXI. Pohyb plavidel
1) Volný pohyb plavidel (člun, loď) v prostoru celé pískovny, náležejících soutěžním týmům, je povolen pouze pro dopravení se na loviště před začátkem závodu a odjezd z loviště po skončení závodů.
2) Následný pohyb plavidla je omezen prostorem loviště (označeno bójemi organizátorů).
3) Plavidla organizátorů se mohou volně, avšak s náležitou ohleduplností k soutěžícím, pohybovat po jezeře po celou dobu konání závodů.
4) Každá osoba v člunu, lodi je povinna mít na sobě řádně připevněnou záchrannou vestu odpovídající požadavkům bezpečnosti.
5) Plavidla mohou být poháněna vesly nebo elektromotorem.
6) Každá osoba na člunu, lodi musí být v době od setmění do rozednění osvětlena (čelovka,lampa)
7) Hlavní rozhodčí má právo v případě nepříznivých povětrnostních podmínek vydat všeobecný zákaz používání plavidel.

XXII. Ceny pro vítězné týmy
1) Ceny obdrží týmy, které dosáhly nejvyššího váhového koeficientu v sektoru a celkovém pořadí a umístily se na 1 - 3 místě.
2) Vítězi závodů bude předán putovní pohár, který bude po skončení slavnostního ceremoniálu navrácen pořadatelům a na který budou doplněna jména vítězů.
3) Každý zúčastněný tým obdrží od pořadatelů upomínkové předměty.
4) Seznam cen:
Celkové vítězství:
1. místo -60000 Kč
2. místo -30000Kč
3. místo-15000Kč
Sektorové vítězství (sektor A,B,C)
6) Zvláštní ceny –např.: nejtěžší kapr závodů, první bodovaná ryba, bezrybkový tým, ženská cena atd..
7) Na výhru není právní nárok, je nepřenosná a vztahuje se vždy na konkrétní jména členů týmu.
8) Nakládáním s výhrou ze strany vítěze nesmí být dotčeno (poškozeno nebo ohroženo) dobré jméno a obchodní podmínky firmy jako sponzora výhry.

XXIII. Bližší úprava výkonu rybářského práva
1) Hlavní rozhodčí po schválení vedením organizátorů si vyhrazuje právo na změnu řádu závodu, kterou je povinen neprodleně oznámit všem závodníkům.
2) Rozhodčí mohou kontrolovat osobní a nákladní vozidla v případě podezření z porušení tohoto řádu.
3) Po dobu závodů je povolen rybolov 24 hodin (non-stop)
4) Závodníci jsou povinni během doby konání závodů a po jeho ukončení dbát na čistotu svého místa s ohledem na jeho předání před dobou konání závodů.

XXIV. Právo generálního sponzora a ČRK pro oblast a činnost reklamy
1) Generální sponzor a vedení Rybářského klubu stanovují podmínky pro reklamní apod. činnost.
2) Bez jejich svolení nelze na oficiálních internetových stránkách, po dobu závodů, dále během zahajovacího a ukončovacího ceremoniálu svévolně umisťovat reklamní poutače či vykonávat reklamní činnost spojovanou s pořádáním závodů v prostoru pískovny.
3) Protest proti nepovolené reklamě může vznést pouze organizátor, generální sponzor a zástupce sponzora závodů.
4) Nedodržení reklamních podmínek je považována za hrubé porušení rybářského řádu s možností diskvalifikace týmu.
5) Reklamní podmínky jsou povinny dodržovat VŠECHNY osoby pohybující se v prostoru pískovny.

XXV. Vstup dalších osob do prostoru pískovny Štít a zákaz vjezdu, karavanů
1) Vstup ostatních osob do prostoru pískovny Štít je povolen pouze po předchozí registraci u organizátora závodů. Každé osobě bude propůjčena visačka, která opravňuje ke vstupu k pískovně.
2) Bez registrace a visačky je VSTUP PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!
3) V prostoru pískovny platí přísná zákaz vjezdy všech motorových vozidel mimo vyhrazené parkoviště.
4) Závodníci mohou vozidla používat pouze se souhlasem pořadatele pro konkrétní jízdu v prostoru pískovny.
5) Po dobu závodů se zakazuje umisťování a stavění karavanů (výjimka ze zákazu platí pro pořadatele).

XXVI. Vážné přestupky
1) Zakazuje se zejména: a) bez souhlasu pořadatele přemisťovat bójky organizátora (souhlas je nutné písemně zapsat do úlovkového lístku) b) bez souhlasu pořadatele vjezd motorových vozidel do prostoru pískovny (souhlas je nutné písemně zapsat do úlovkového lístku) c) návštěva cizích osob a jejich pohyb v prostoru kolem závodních týmů (souhlas je nutné písemně zapsat do úlovkového lístku) d) nevhodně obtěžovat (verbálně nebo fyzicky) další závodníky nebo pořadatele závodů po dobu konání společenské akce
2) Vážným porušením rybářského řádu je: a) nešetrná manipulace s rybou b) fyzické nebo verbální napadení, účast na napadení, podpora v jakékoliv formě násilí vůči pořadatelům, závodníkům, návštěvníkům c) neuposlechnutí pokynů pořadatele d) hrubé porušení rybářské řádu závodů, z.č. 99/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů e) nerespektování zákazu pohybu v prostoru těžby písku (dobývacího ložiska)

XXVII. Tresty
1) Tresty jsou: napomenutí, odebrání bodů, diskvalifikace soutěžního týmu
2) V případě napomenutí nebo odebrání bodů se zároveň automaticky podává návrh na diskvalifikaci soutěžního týmu (tzv. první výstraha před diskvalifikací)
3) V případě spáchání dalšího provinění, kdy týmu byl dříve uložen návrh na diskvalifikaci, postupuje se dále jako v případě spáchání vážného porušení rybářského řádu.
4) V případě porušení rybářského řádu v bodech I -XXV. zasedá přestupková komise složená z 3 členů z řad pořadatele a náhodně vybraného nezávislého kapitána týmu, která rozhoduje o udělení trestu.
5) V případě vážného porušení rybářského řádu v bodě XXVI. zasedá kárná komise složená z 3 členů z řad pořadatele a svědků události, která schvaluje návrh na okamžitou diskvalifikaci soutěžního družstva.
6) Diskvalifikovanému týmu nevznikají žádné nároky vůči pořadateli.
7) Další zločiny, přečiny, přestupky generálně upravují zákony ČR v platném znění.

XXVIII. Prohlášení závodníků
1) Závodník stvrzuje, že na základě své pravé a svobodné vůle souhlasí s tímto řádem závodů, že byl seznámen a řádně proškolen o pohybu osob v dobývacím prostoru těžby písku, na důkaz čehož připojuje svůj vlastnoruční podpis.

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 16.4.2016 9.ŠTÍT TOP - CARP CUP 2016

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář