Inzerovat zde
Inzerovat zde

11.10.2021 JMJ angler carp cup 2021

Zveme vás dámy a pánové na JMJ angler carp cup 2021.

Inzerovat zde

Rybník Velký Přelov
Maximální počet týmů 18
OD 11.10.2021 - 17.10.2021
Zahájení 8:00 hodin.

Startovné za DVOUČLENNÝ až ČTYŘČLENNÝ tým 30 000 ,-Kč
Ve startovném je zahrnuto jídlo pro dva členy týmu. Každý další
člen má možnost si jídlo doplatit na celou dobu závodu.
Cena činí 1500 Kč / jeden člen ( oběd + večeře, každý den a v neděli snídaně)
Při přihlášení je zapotřebí nahlásit počet účastníků týmu a počet jídel navíc.

PODMÍNKOU REGISTRACE DO ZÁVODU, JE ZAPLACENÍ
5 000 KČ A TO NEJPOZDĚJI DO 5 DNŮ OD PŘIHLÁŠENÍ.(POKUD TÝM NEDOPLATÍ ZÁLOHU A DÁLE PLNOU ČÁSTKU V DANÝCH DATUMECH,TAK PENÍZE PROPADAJÍ POŘADATELŮM) . ZÁLOHU
VE VÝŠI 15 000 KČ, JE TŘEBA ZASLAT NEJPOZDĚJI DO 15.5.2021 A DOPLACENÍ PLNÉ ČÁSTKY DO 31.8.2021

Pořadatelé si vyhrazují právo změnit výše cen, jak hodnotných, tak finančních z důvodů nenaplnění startovní listiny nebo závody úplně zrušit!

Každý zúčastněný se zaplacením souhlasí se zveřejňování fotografií a videí na kterém bude zobrazen.

Kontaktní osoba: 

Jakub 
Tel.+420732540307
jmj.carp2018@gmail.com                                                   
jooohny@seznam.cz
Jan Tel.+420601557241
kadrmas@centrum.cz
                         
POKUD SE NĚKDO Z TÝMŮ NEDOSTAVÍ NA ZÁVODY NEBO ZA SEBE NENAJDE NÁHRADNÍ TÝM, TAK MU STARTOVNÉ NEBO ZÁLOHA PROPADÁ VE PROSPĚCH POŘADATELŮ A NEMÁ NÁROK NA VRÁCENÍ!!

!!!!! DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY ZÁVODU!!!!

Připravili jsme si pro Vás žranici den před zahájením , což je neděle 10.10.2021 od 17:00 hodin. Budeme pro Vás točit prase nebo kýtu a budou obložené stoly jídlem... To vše od pořadatelů. Alko a nealko si hradí každý účastník sám. Je možné přespat v chatách za poplatek u správce. Tak doufáme, že se nás sejde hodně a nejlépe všichni. TĚŠÍME SE NA VÁS!!

1  cena 150 000 Kč + poukaz na nákup rybářského vybavení za
                                      45 000 Kč + 2x pohár + věcné ceny
2  cena 70 000 Kč + poukaz na nákup rybářského vybavení za
                                      25 000 kč + 2x pohár + věcné ceny
3  cena 45 000 Kč + poukaz na nákup rybářského vybavení za
                                      15 000 Kč + 2x pohár + věcné ceny
4. cena 25 000 Kč + 2x pohár + věčné ceny
5. cena 17 000 Kč + 2x pohár + věcné ceny
6. - 18.  věcné ceny

Nejtěžší ryba 25 000 Kč + pohár + věcné ceny
1.chycená bodovaná ryba - sud piva Kozel 11° 50l

Všichni zúčastněné týmy obdrží 2x památnou medaili

ZÁVOD SE KONÁ NA TŘI TŘETINY PO 48 HODINÁCH!
LOSOVÁNÍ VŠECH TŘETIN :
1. třetina se losuje z jednoho koše, kde budou týmy podle vylosovaného čísla rozděleny do tří sektorů.
SEKTOR          ´´A´´        č.1 - 6
SEKTOR          ´´B´´        č.7 - 12
SEKTOR          ´´C´´        č.13- 18
Po ukončení první třetiny si týmy budou losovat z košů ze zbylých sektorů než v jakém chytali, to samé následuje po ukončení druhé třetiny. Tím si všechny týmy zachytají po celém rybníku a závod bude zajímavý až do posledních chvil.

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU:

11.10.2021 - pondělí
6:00    prezentace, losování
8:00    zahájení maratonu ( RYBOLOVU )

13.10.2021 - středa
8:00  ukončení první třetiny ( přesun na chatu č.9
  losování  2. třetiny)                             
  9:00 zahájení ( start ) 2.třetiny

15.10.2021 - pátek
9:00 ukončení druhé třetiny ( přesun na chatu č. 9
  losování 3.třetiny
10:00 zahájení ( start ) 3.třetiny

17.10.2021 - neděle
  10:00 ukončení závodu
  12:00 vyhlášení výsledků a předání cen

1. třetina trvá 48 hodin
2. třetina trvá 48 hodin
3. třetina trvá 48 hodin

12:00 vyhlášení výsledků maratonu. Předání cen a pohárů

Způsob uhrazení startovného pouze na účet 2555740183/0800 a do kolonky příjemce název týmu a JMÉNA VŠECH ÚČASTNÍKŮ!!

Podle data zaplacených záloh bude učeno pořadí na losování:
Dle výpisu z účtu.
Pokud dojde na náhradní týmy, pořadí losování se bude losovat na místě.

Podmínky pro maraton:

Team: Každé družstvo má 2 -4 SOUTĚŽÍCÍ. Pro každý tým je povolen vjezd pouze jedním vozidlem. Tým odpovídá za další osoby, které ho navštívily. Jednání takových osob se považuje a bude hodnoceno v rámci přestupkového řízení jako chování člena týmu. Soutěžící tým loví celkem na 4 pruty. Závodu se zúčastní max. 18 týmů/4 týmy náhradníků

VŽDY MUSÍ BÝT MIN. 1 ČLEN TÝMU U PRUTU NA SVÉM LOVNÉM MÍSTĚ!!!!

!!! POZOR!!!
dvě chatky nemají 4 lůžka, je možno postavit na lovném místě jakýkoliv rybářský přístřešek.
NE KARAVAN!

Závody a hodnocení:
Ryby se bodují vážením , hodnocených druhů ryb, kterými jsou kapr, koi kapr, amur MIN. 9KG OD 13 KG MUSÍ U VÁŽENÍ BÝT SOUSEDNÍ TÝM, KTERÝ POTVRDÍ PODPISEM VÁHU RYBY!!

Vyhodnocuje se zároveň nejtěžší ulovená ryba závodu .Cena za nejtěžšího uloveného koi kapra, kapra nebo amura = 25 000,-Kč. Dále také první ulovená ryba koi kapr,kapr nebo amur= sud piva Kozel 11° 50l

Hodnocení:
probíhá vážením a zápisem do sumáře účastníka a rozhodčího, kdy naváženou a zapsanou hodnotu si oba navzájem podepíší.
Zápis do sumáře na setinné místo bez zaokrouhlování.
Rybu chycenou těžší než 13kg musí podepsat sousední tým!!

Hodnotí se součet váhy 5 nejtěžších ulovených ryb po dobu celého závodu.

Úlovky se váží ve vážících taškách, které má pouze rozhodčí.
Hodnotí se pouze ryby, které jsou chyceny za hlavovou část ( tlamku).
Jiný způsob vylovení ryby není možný a ryba nebude hodnocena ( v případě porušení pravidla a nahlášení ryby jako ulovené dle pravidel, se odečtou 2 ks nejtěžších bodovaných ryb)

Přechovávání ryb: pouze za nepřítomnosti rozhodčího je povoleno rybu umístit do eko saku.
Dále MIN. 1 EKO SAK= 1 účastník závodů POVINNÉ!!!

Lovná místa :
lovná místa jsou před začátkem závodu označena číslem na lovném břehu a barevným číslem na protilehlém břehu. Rozmístění lovných míst je po dobu závodů ( poločasu ) neměnné.
Před zahájením maratonu budou lovná místa odsouhlasena týmem i hlavním rozhodčím, kdy každý lovný sektor měří cca 20 metrů. Součástí každého lovného místa je chatka, která je označena stejným číslem jako je lovný sektor.

Povinné vybavení:
Lov na 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem (s  hrotem), s vlasovou metodou. Montáž provedena tak, aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže. Chytá se pouze ze břehu ve vylosovaném místě.
Velký podběrák s min. délkou ramen 90 cm, odháčkovací vanička nebo podložka s mantinely, eko saky jsou povinnou výbavou každého týmu. VÁHA JE NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ POVINNÉHO VYBAVENÍ!!
Doporučujeme BACK LEADY, není podmínkou!

V  ZÁVODĚ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!!!
Jakékoliv zavážení nástrah. Zákaz lovu způsobem feeder, používání krmítek a předšpičkových číhátek.

Povolené vybavení :
Krmení pouze prostřednictvím udice, / PVA na háček,kobrou,prakem a lopatkou.
Krmení povoleno ze břehu lovného místa,množství a čas není specifikován.

Návnady - nástrahy(Krmení )
BOILIE A PELETY

Zakazuje se použití živých složek (patentky,červy apod.) a to i v mraženém stavu. Povolené tekuté a práškové dipy, povolená obalovací pasta .Použití PVA materiálu povoleno.

Další ujednání:
CO NENÍ POVOLENO JE ZAKÁZÁNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vstup do vody není povolen !!!

Při uváznutí zdolávané ryby, je povoleno zdolávanou rybu uvolnit za využití přistavené lodě, ale pouze s rozhodčím!!. Takto ulovená ryba se také hodnotí. Vznesení protestu:
v případě podezření, porušení pravidel závodu je právem každého účastníka závodu vznést bezodkladně k rozhodčímu protest. Pro protest je stanovena písemná forma a podací poplatek 1000,-Kč,v případě uznání protestu se poplatek vrací,v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Protest lze vznést neprodleně při podezření porušení pravidel závodu. Bez oficiálního a řádného podání protestu (nebo reklamace) se k ostatním protestům,námitkám či stížnostem nepřihlíží a nemůže se řešit.
Pokud rozhodčí během závodů přijde na některé věci, které řád a pravidla neumožňují, může ihned dát trest nebo diskvalifikaci týmu,podle vážnosti přestupku a to s  komisí závodu.

Působnost řádu závodu a chování zúčastněných osob:
1) Pořadatelé,rozhodčí,každý člen soutěžního týmu, návštěvníci jsou povinni
se řídit tímto ,,Řádem závodů",dodržovat ho včetně dalších právních norem (obč. zákon,trestní,vodní zákon,zákon o ochraně přírody a krajiny, rybářský řád atd.).
2) Pořadatel závodu si vyhrazuje právo na změnu řádu závodu,přijetí dalších opatření po celou dobu závodu, pokud by byla ohrožena bezpečnost závodníků nebo došlo k okolnostem,které by mohly narušit regulérnost závodu. Za závažné se též považují pokyny pořadatele po dobu závodů,o všech pokynech je sepsán písemný záznam.
3) Všichni soutěžící se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Případná vzniklá majetková škoda,či újma na zdraví nebude účastníkům závodu pořadatelem závodu hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Toto účastníci potvrzují zaplacením startovného.
4) Návštěvy jsou povolené od 08:00 do 20:00 hod. pouze po nahlášení u ředitele závodu.Pokud bude někdo z návštěvníků přes noc,je třeba nahlásit a zaplatit 500kč u pořadatele závodu.

Sumář úlovků:
Náležitosti sumáře úlovků

- jméno lovce/týmu
- číslo lovného místa
- druh ryby
- váha úlovku
- podpis rozhodčího
- podpis soutěžícího.
- podpis sousedního týmu

Sumář se bude vést duplicitně u rozhodčího a u každého týmu.
Po ukončení 1. poločasu se záznamy v sumáři oddělí čarou.
Provede komisař při prvním zápisu v poločase druhém.

Přestupky:
ZAKAZUJE SE ZEJMÉNA:
a) bez souhlasu pořadatele přemísťovat čísla označující lovné místo
b) bez souhlasu pořadatele vjezd motorových vozidel do prostoru lovných míst
c) návštěva cizích osob a jejich pohyb v prostoru kolem závodních týmů
d) nevhodně obtěžovat (verbálně nebo fyzicky) další závodníky nebo pořadatele závodu po dobu konání závodu,ale i po ukončení
jednotlivých kol.
e) všeobecně partikl

Tresty:
1) tresty jsou: odebrání nejtěžší ryby, odebrání 2 ryb, diskvalifikace soutěžního týmu a okamžité opuštění závodu.
2) v případě napomenutí se zároveň automaticky podává návrh na diskvalifikaci soutěžního týmu (první výstraha při diskvalifikaci)
3) v případě spáchání dalšího provinění,kdy týmu byl dříve uložen návrh na
diskvalifikaci,postupuje se dále jako v případě spáchání vážného porušení rybářského řádu
4) v případě porušení rybářského řádu zasedá přestupková komise složená z tří členů z řad pořadatele a náhodně vybraného nezávislého kapitána týmu,který rozhoduje o udělení trestu
5) v případě vážného porušení rybářského řádu zasedá kárná komise založená z tří členů pořadatele a svědků události,která schvaluje návrh na okamžitou diskvalifikaci soutěžního družstva
6) diskvalifikovanému týmu nevznikají žádné nároky vůči pořadateli
7) další zločiny,přečiny a přestupky generálně upravují zákony ČR v platném znění.

Na místě je možno zakoupit alko i nealko nápoje (točené pivo),včetně občerstvení.(snídaně,oběd a večeře)

KAŽDÝ ÚČASTNÍK, KTERÝ ZAPLATÍ ZÁLOHU ČI CELÉ STARTOVNÉ STVRZUJE SVŮJ SOUHLAS SE VŠEMI PODMÍNKAMI A PRAVIDLAMI!!

POKUD TÝM UHRADÍ STARTOVNÉ A NEDOSTAVÍ SE NA
ZÁVODY,TAK MU ZANIKÁ ZAPLACENÁ ČÁSTKA BEZ NÁROKŮ
VRÁCENÍ !!!!!!

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 11.10.2021 JMJ angler carp cup 2021

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář